Budżet Gminy Zamość 2020 roku

Gminne wyzwania finansowo-gospodarcze są tematem wzmożonej publicznej dyskusji co najmniej od września ubiegłego roku. Rozpoczęły ją zebrania wiejskie. W ich trakcie podejmowane były decyzje o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego 2020 roku i wskazywano najważniejsze dla sołectwa zadanie inwestycyjne najbliższych lat. Kolejne trzy miesiące to czas projektowania budżetowego 2020 roku oraz decyzji o stawkach podatków lokalnych i opłat za odbiór odpadów komunalnych. Ostatnie kilkadziesiąt dni starego roku i styczeń 2020 obfitowały w pełną emocji dyskusję o skutkach finansowych organizacji gminnych zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz koniecznych przyszłych decyzjach w tym zakresie. Uchwalenie w dniu 30 grudnia przez Radę budżetu Gminy Zamość na 2020 rok nie zakończyło czasu finansowych opracowań, analiz i pytań. Na kolejnej sesji Rady, jaka miała miejsce 30 stycznia br. Radni na wniosek Wójta dokonali w uchwalonym budżecie zmian wynikających z finansowego zamknięcia poprzedniego roku. W trakcie styczniowych obrad Rady sprawy finansowe wybrzmiały także za sprawą pism Starosty Zamojskiego (z 27 stycznia) oraz we wnioskach Mieszkańców (Pana Ryszarda Puchacza). Przed nami jeszcze debata nad Raportem o Stanie Gminy, który Wójt ma obowiązek przedłożyć do końca maja. Będzie więc czym podsycać publiczną dyskusję o stanie gminnych finansów. Mam nadzieję na szerszy udział w niej Mieszkańców i jej merytoryczny charakter, bez ogólnikowych haseł, z konkretnymi wnioskami oraz propozycjami. Do tak zaangażowanej debaty potrzebna jest wiedza o stanie gminnych spraw. Jej przekazywaniu służą moje publiczne wypowiedzi i teksty publikowane w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość oraz na www.gminazamosc.pl. Zachęcam do kontaktu poprzez gminny serwis internetowy i zakładkę „zadaj pytanie wójtowi”.
W poprzednich trzech wydaniach Biuletynu zamieściliśmy dużą ilość materiałów pozwalających włączyć się w gminną dyskusję. W wersji elektronicznej wydania Biuletynu są dostępne na https://gminazamosc.pl/biuletyn-samorzadu-gminy-zamosc/. W obecnym numerze zamieszczam ogólne spojrzenie na budżet 2020 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dniu 30 stycznia br. O zadaniach inwestycyjnych tego roku planuję napisać w następnym wydaniu Biuletynu. Na kolejnych stronach LIST OTWARTY Wójta Gminy do Parlamentarzystów z naszego okręgu wyborczego. W nim informacje o sytuacji w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania przedszkolnego, i szersze spojrzenie na gminne finanse. List przesłany został do 13 Parlamentarzystów z okręgu wyborczego nr 7. Do dnia dzisiejszego (06.02.2020 r.) nie odnotowałem jakiejkolwiek reakcji Adresatów. W kolejnym wydaniu Biuletynu podejmę również wyzwanie sformułowania odpowiedzi na wypowiedzi i liczne pytania Pana Ryszarda Puchacza z obrad sesji Rady Gminy. Moim zdaniem nie mają one charakteru indywidualnego wystąpienia mieszkańca – od kilku lat wybrzmiewają publicznie prawie na każdej sesji Rady, dotyczą szerokiego aspektu zarządzania gminnymi sprawami i często są oceną sprawowania funkcji przez Wójta. Za niewystarczające uważam odpowiedzi, jakie udzielam w trakcie obrad Rady. Czas przygotowania do debaty nad kolejnym Raportem o Stanie Gminy jest, moim zdaniem, właściwym także do bardziej zaangażowanej wymiany zdań w sprawach poruszanych przez Pana Ryszarda Puchacza. Mam nadzieję, że w dyskusję tą włączą się także inni Mieszkańcy. Zachęcam i zapraszam. Odpowiem na każdy e-mail.

06.02.2020 r.
Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość

Zobacz tabele

Wzrastają opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Odbiór przez Gminy i Miasta odpadów komunalnych z gospodarstw domowych jest od kilku miesięcy dyżurnym tematem medialnym. Stało się to za sprawą nagłego wzrostu cen usług. Składane gminom w postępowaniach przetargowych oferty odbioru odpadów w 2020 roku różnią się znacząco od tegorocznych. W związku z tym organy gmin w całym kraju decydują się na bardzo duże podwyżki opłat obciążających Mieszkańców. Kolejne zamieszanie w gospodarowaniu odpadami wywołane zostało wejściem w życie z dniem 6 września 2019 r. nowych regulacji prawnych ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. O tym co nowego Mieszkańcom gmin wiejskich przygotował Parlament w dalszej części niniejszego materiału.

Przetarg na odbiór w 2020 roku odpadów komunalnych z posesji Mieszkańców sołectw Gminy Zamość ogłoszony został 4 września 2019 roku, a więc przed wejściem w życie nowych ustawowych rozwiązań. Dlatego w zakresie organizacji odbioru odpadów w przyszłym roku nic się nie zmienia. Odpady zmieszane odbierane będą raz w miesiącu, segregowane w taki sam sposób jak obecnie. Bioodpady Mieszkańcy mają obowiązek kompostować (Ci, co złożyli takie oświadczenie) lub dostarczyć we własnym zakresie do punktów odbioru odpadów w Zamościu. Mówiłem o tym w trakcie wrześniowych zebrań wiejskich, także o sygnalizowanym wzroście cen usług i większych zmianach w tym zakresie od 2021 roku. Pomimo to zaskoczeniem były wydarzenia z 11 października. Był to dzień otwarcia ofert składanych w ogłoszonym postępowaniu przetargowym. Wpłynęły dwie – kwoty brutto 2 939 930 zł i 3 100 000. Niższa oferta złożona została przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu i z tym podmiotem w dniu 18 listopada br. zawarta została umowa. Wcześniej, 30 października Rada Gminy, na wniosek Wójta, zdecydowała o wzroście stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych. Powstałą w październiku sytuację obrazuje zestawienie w Tabeli nr 1.Najważniejsza informacja jest oczywiście w kolumnie nr 3 w Tabeli nr 1. W 2020 roku za usługę odbioru odpadów z posesji Mieszkańców zapłacimy o 1 228 930 zł więcej niż w roku bieżącym – wzrost o ponad 72%. Do takiej sytuacji nie byliśmy przygotowani, gdyż trudno ją nazwać normalną i przewidywalną. Skutek to wzrost podstawowej stawki opłat z 8,50 zł na 15,00 zł od osoby zamieszkałej.

Czy było inne alternatywne rozwiązanie problemu wzrostu cen usługi? W mojej opinii w obecnych warunkach nie było takiego. Utrzymanie dotychczasowych stawek opłat (8,50 zł) oznaczałoby poszukiwanie w budżecie Gminy 2020 roku kwoty 1 228 431 zł. O sytuacji projektu budżetu przyszłego roku pisałem w poprzednim wydaniu Biuletynu (w wersji elektronicznej Biuletyn dostępny na https://gminazamosc.pl/biuletyn-samorzadu-gminy-zamosc/). Mamy problemy z finasowaniem wydatków bieżących z zakresu oświaty. Szykujemy dalsze ograniczenia w komunikacji podmiejskiej. Przyszły rok dla Gminy Zamość będzie wyjątkowym – trudnym finansowo; będzie to czas przygotowania się do ograniczeń w sferze wydatków bieżących. W tych warunkach nie możemy sobie pozwolić na budżetowe dopłaty do programu odbioru odpadów komunalnych. W trakcie sesji Rady Gminy (30 października) i w późniejszej dyskusji wybrzmiała propozycja zniesienia „zwolnienia” z opłat gospodarstw domowych zamieszkałych przez więcej niż 4 osoby (dotyczy 5 osoby i kolejnych). Popatrzmy na zestawienie w Tabeli nr 2.

Ze składanych przez Mieszkańców deklaracji wynika, że „zwolnienie” dotyczy 1907 osób. Odstąpienie od niego dałoby przy 100% ściągalności opłat dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości 194 514 zł (= 1907 x 8,50 zł x 12 miesięcy). W porównaniu do brakującej kwoty 1 228 431 zł nie jest to zbyt wiele. Oczywiście taką sytuację w przyszłości trzeba rozważyć, ale w spokojnej analizie jej skutków – zysków i strat. W gminnym zamiarze „zwolnienie” ma dotyczyć rodzin wielodzietnych – dwoje rodziców i co najmniej 3 dzieci. Czy tak jest w rzeczywistości – będziemy w najbliższym czasie sprawdzać. Trzeba zauważyć, że nie tworzą jednego gospodarstwa domowego osoby wspólnie zamieszkujące w jednym budynku, ale mające własne źródła utrzymania. W trakcie sesji Rady Gminy pojawiła się propozycja obciążenia dodatkową opłatą za odbiór popiołu. W mojej opinii nie jest to możliwe, gdyż odbiór popiołu to element segregacji odpadów komunalnych. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje wyraźnie, że ustalając opłaty organy gmin mogą je różnicować tylko w zakresie sposobu ich zbierania i odbioru – selekcja odpadów w gospodarstwach domowych lub jej brak. W mediach społecznościowych i także w jednej wypowiedzi w trakcie obrad sesji Rady pojawił się zarzut, że Wójt nie zaproponował obniżonej opłaty za kompostowanie bioodpadów. Taki obowiązek wprowadza nowelizacja ustawy, ale gminny przetarg ogłosiliśmy na szczęście przed wejściem w życie tych przepisów. Zapomnijmy jednak o tym na chwilę i popatrzmy na konkrety – czego, niestety, nie uczynili zabierający głos w medialnej dyskusji. Gminnym programem odbioru odpadów komunalnych objętych jest 6 328 gospodarstw domowych (stan na 31.12.2018 r.). Z tej liczby około 390 złożyło oświadczenia, że nie kompostują bioodpadów. To zaledwie 6% wszystkich gospodarstw domowych. Pozostali kompostują. Na tych 6% mamy zbudować dodatkowy przychód 1 228 431 zł?

Czego uniknęliśmy w 2020 roku, ale musimy wprowadzić w życie od 2021 roku? Od stycznia 2021 roku odpady zmieszane odbierać będziemy dwa razy w miesiącu (w okresie od kwietnia do października), a nie raz w miesiącu jak obecnie. Inaczej też będzie z bioodpadami. Wszystko wskazuje na to, że powstanie obowiązek ich odbioru z nieruchomości. W obecnych naszych gminnych rozwiązaniach tego nie ma. Rada będzie miała też obowiązek ustalenia bonifikat w opłacie za odbiór odpadów w przypadku, gdy bioodpady będą kompostowane w gospodarstwach domowych. Kolejna ważna zmiana to likwidacja obecnego systemu ryczałtowego rozliczenia z podmiotem wykonującym usługę odbioru odpadów. Od przyszłego roku rozliczać się będziemy za każdą tonę faktycznie odebranych odpadów. To jednak dodatkowy kłopot tylko dla administracji. Pierwsze dwie opisane wcześniej zmiany spowodują natomiast kolejny wzrost kosztów odbioru odpadów, a więc i wzrost stawek opłat. Chyba, że Parlament przywróci poprzedni zapis ustawowy, dający możliwości w gminach wiejskich organizacji rzadszego odbioru odpadów zmieszanych. Trzeba byłoby wówczas także utrzymać dotychczasowe rozwiązania w zakresie bioodpadów. Nie mam jednak zbyt wielkiej nadziei na to, że Politycy posłuchają głosu Mieszkańców.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw opublikowana została w Dzienniku Ustaw w dniu 22 sierpnia 2019 r. Weszła w życie po 14 dniach. Mamy 12 miesięcy (do września 2020 roku) na dostosowanie do nowych parlamentarnych pomysłów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość”. Ustawa z 19 lipca 2019 r. to kilkadziesiąt stron zmian i nakazów wprowadzenia nowych rozwiązań. Trudno się w tym wszystkim znaleźć. Pewne jest, że w zakresie odbioru odpadów od 2021 roku czekają nas kolejne poważne zmiany organizacyjne i finansowe. Obecnie ustalona stawka opłat, tj. 15 zł miesięcznie od osoby, będzie już wówczas historią. Daliśmy sobie dodatkowy rok na przygotowanie się do czekających nas zmian. Gminy, które ogłosiły przetargi po 6 września są zmuszone w 2020 roku odbierać od Mieszkańców odpady zmieszane dwa razy w miesiącu. Stary Zamość i Nielisz unieważniły przetargi, gdyż złożone oferty są „astronomicznie” wysokie. Czy w kolejnych będzie taniej? Na koniec pytanie: skąd wziął się wzrost ceny usługi w Gminie Zamość, skoro zakres jej jest taki sam jak w 2019 roku? Wzrosły koszty paliwa, utrzymania sprzętu, koszty osobowe. Ale aż o 72%? Oczywiście, że nie. Obecny wzrost stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych to skutek zmian, jakie dotknęły podmiot prowadzący Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. Sytuacja w PGK Sp. z o.o. w Zamościu znana mi jest, podobnie jak większości z nas, tylko z medialnych przekazów. Pozostawiam to więc do analiz i ocen znawcom zagadnienia. Przyjęta przez Radę Miasta Zamościa stawka opłaty za odbiór odpadów w wysokości 16 zł miesięcznie, to skutek samorządowych sporów w Mieście. Uważam, że w tym zakresie będą jeszcze kolejne decyzje.

Wniosek końcowy z całego obecnego i przyszłego zamieszania wokół odbioru odpadów komunalnych jest wg mnie następujący. Droższa usługa to mniej pieniędzy w portfelach Mieszkańców, ale więcej podatku VAT w budżecie Państwa. Gmina, jako Wspólnota Mieszkańców, finansowo na tym nic nie zyskuje i nie traci, ale to tutaj kumuluje się społeczne niezadowolenie. Mieszkańcy do Warszawy mają daleko, a do Wójta znacznie bliżej. Autorom lipcowych zmian w ustawie proponuję, aby przygotowali wzorcowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość”. Jestem gotów Im za to zapłacić. Także za to, aby przyjechali na wrześniowe zebrania wiejskie i spróbowali przekonać Mieszkańców Gminy do tego, co nam zgotowali. Mam wciąż wiarę, że problemem zainteresują się Parlamentarzyści będący Mieszkańcami Gminy i Regionu. Kontakt telefoniczny do mnie jest znany.

Mieszkańców zapraszam do dyskusji poprzez https://gminazamosc.pl/zadaj-pytanie-wojtowi/.

/Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, 09.12.2019 r./

WAŻNE: od Nowego Roku mniej autobusów MZK na trasach Gminy Zamość

Sytuacja projektu budżetu 2020 roku zmusza Wójta i Radę Gminy do podejmowania działań ograniczających dalszy duży wzrost wydatków bieżących. W przyszłym roku kumulują się nam skutki wydarzeń w krajowej gospodarce i decyzji Rządu lat 2018-2020. Pisałem już o tym w poprzednim wydaniu Biuletynu Samorządu Gminy Zamość (w wersji elektronicznej dostępny na https://gminazamosc.pl/biuletyn-samorzadu-gminy-zamosc/. Ta sytuacja dotyczy większości (a może i wszystkich) Gmin i Miast w Polsce. Nie jesteśmy w tym zakresie wyjątkiem.

Wywołane tym, co powyżej, gminne decyzje dotyczą także funkcjonowania komunikacji podmiejskiej. Przypomnę, że realizację gminnych zadań z zakresu transportu zbiorowego co roku powierzamy Miastu Zamość, rekompensując jednocześnie „straty” ponoszone przez MZK w zakresie świadczenia usług na terenie Gminy Zamość. Z tego tytułu w 2019 roku przekazaliśmy Miastu dotację w kwocie 1 000 000 zł. Na rok 2020 Miasto oczekuje kwoty 1 215 646 zł, czyli więcej o ponad 21% (a w pierwszej wersji z października kwota dotacji dotyczyła 1 380 000 zł). Poniższe zestawienie prezentuje ważne moim zdaniem informacje pozwalające Mieszkańcom na przeprowadzenie własnych analiz i wniosków.W projekcie budżetu Gminy na 2020 rok zabezpieczyłem 1 000 000 zł dotacji dla Miasta. Jednak oczekiwania Miasta to 1 215 646 zł. W trakcie prac Komisji Rady Gminy nad przedłożonym projektem budżetu 2020 roku stanowisko Radnych było jednoznaczne – nie zwiększać planowanej kwoty dotacji (1 000 000 zł), a w związku z tym od 1 stycznia 2020 roku konieczne jest wprowadzenie ograniczenia w kursowaniu autobusów. Moje zdanie w tym temacie jest takie samo. Zwiększenie dotacji 2020 roku o 215 646 zł, to nie tylko problem finansowy, ale także brak możliwości przewidzenia tego, co wydarzy się w 2021 roku. Popatrzmy na wiersz nr 5 w Tabeli – z komunikacji podmiejskiej korzysta coraz mniej Pasażerów, a więc i przychody ze sprzedaży biletów są coraz mniejsze (wiersz nr 7 w Tabeli). Koszty MZK nie będą spadały – co potwierdza wiersz nr 6 tego zestawienia. Miasto i Spółka (MZK) nie przewidują perspektywicznych działań w zakresie obniżenia kosztów świadczenia usług w Gminie – zakup mniejszych autobusów, reorganizacja sieci komunikacji w Mieście i Gminie, zmiana ceny biletów, itp. W tych warunkach i okolicznościach budżetowych trzeba zacząć myśleć o decyzjach zmieniających cały system realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego. Być może od 2021 roku na części tras w Gminie Zamość nie będzie autobusów MZK. Pojawią się wówczas inni przewoźnicy. Takie rozmowy będą prowadzone w pierwszej połowie przyszłego roku. Może we wrześniu pojawić się przetarg na świadczenie przewozów. Najbliższe wyzwania to jednak Nowy Rok. Proszę zwrócić uwagę na nowe rozkłady jazdy autobusów MZK od 1 stycznia. Dzisiaj nie mogę jeszcze podać szczegółów, ale zmiany są pewne. Dotyczyły one będą w szczególności sobót i niedziel, miesięcy lipiec i sierpień, oraz w dni nauki szkolnej tras, na których jest najwięcej kursów.
Przed nami trudny 2020 rok – wiele wyzwań i niepopularnych decyzji. System finasowania reformy w oświacie i wzrost kosztów wszystkiego wokół nas doprowadził samorządowe budżety do tzw. ściany. W 2021 roku nie będzie już z czego „zdejmować” pieniędzy. To realia najbliższych lat, do których musimy się już przyzwyczajać. Chciałbym się mylić, ale na optymizm nie pozwalają prezentowane publicznie fakty – finansowe decyzje Rządu wobec Samorządów w latach 2018–2020. Może jednak Politycy zauważą co się dzieje w lokalnych społecznościach. Zapraszam do dyskusji poprzez gminny serwis internetowy i zakładkę „zadaj pytanie wójtowi” – https://gminazamosc.pl/zadaj-pytanie-wojtowi/. Mam nadzieję na głosy pozwalające podejmować właściwe dla nowej sytuacji decyzje.

/Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, 10.12.2019 r./

Reforma oświatowa demoluje budżety Gmin

Projektowanie budżetowe 2020 roku wkracza w końcową fazę. Nad przedłożonym przez Wójta Gminy Zamość dokumentem pracują obecnie Komisje Rady. Uzgodniony już został termin sesji budżetowej Rady – będzie ona miała miejsce 30 grudnia 2019 r. Czas więc na rozpoczęcie prezentacji Mieszkańcom tego, co zawiera projekt budżetu przyszłego roku. Pełny tekst projektu budżetu 2020 roku jest na https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl/zakładka „Finanse gminy”/i dalej zakładka „Budżet”.

Przedstawiając Mieszkańcom, w trakcie wrześniowych zebrań wiejskich gminne wyzwania budżetowe najbliższych lat, mówiłem o obawach dotyczących sytuacji w gminnych finansach 2020 roku. Podstawą ich było to, co
wydarzyło się w latach 2018–2019 w finansowaniu gminnych zadań z zakresu oświaty i wychowania. Podkreślałem brak wiedzy o wpływie nowej sytuacji na realizację gminnych zadań 2020 roku. To, o czym mówiłem Mieszkańcom było dalekie od optymizmu i nawet spotkałem się z uwagami, że niepotrzebnie straszę i wprowadzam przygnębiającą atmosferę w trakcie zebrań. Trwała już wówczas kampania przed wyborami parlamentarnymi i mój publiczny przekaz nie wpisywał się w wyborcze hasła, przekonujące nas o tym, że teraz będzie już tylko lepiej. Nigdy nie przechodziłem żadnych szkoleń i treningów politycznych, więc nie potrafię tworzyć atmosfery PR-owskiego sukcesu. To być może jest wadą osoby publicznej jaką jestem, ale nie mam już czasu na zmiany w tym zakresie, ani też nie czuję ich potrzeby. O gminnych sprawach i wyzwaniach piszę oraz mówię tak, jak potrafię, i je postrzegam – co nie oznacza, że muszę mieć zawsze rację. Pozostawiam Mieszkańcom możliwość wytworzenia własnych ocen i analiz. Stąd też w moich tekstach liczne tabelki, zestawienia, porównania, itp. Wierzę, że są Tacy, którzy wykorzystują je dla pogłębiania swojej wiedzy o stanie gminnych spraw.

Moje wrześniowe mało optymistyczne spojrzenie na przyszłość gminnych finansów sprawdziło się w najbardziej pesymistycznej wersji. Na żadne dalsze złudzenia i nadzieje nie pozwala informacja, którą pozyskałem ze strony internetowej Ministerstwa Finansów dwa dni po wyborach (15 października). Dotyczy ona dochodów budżetu Gminy 2020 roku, które są przekazywane z budżetu Państwa. Poniższe zestawienie prezentuje relacje pomiędzy dochodami przekazywanymi Gminie przez Ministra Finansów i dochodami oraz wydatkami bieżącymi.

To, co wydarzyło się w gminnych finansach w latach 2018–2020, skrótowo obrazują dwie kwoty ujęte w wierszach nr 2 i 10 w tabeli nr 1. Podstawowe dochody bieżące własne budżetów Gminy przekazywane z budżetu Państwa, których udział w całości dochodów wynosi aż około 70%, wzrosły o + 9 242 597 zł. W tym samym okresie wydatki bieżące własne budżetów Gminy wzrosły o 14 276 359 zł. Różnica pomiędzy tymi dwoma pozycjami to ponad 5 000 000 zł.

Dla uzupełnienia powyższego przeanalizujmy jeszcze za pomocą tabeli nr 2 środki niezbędne do finansowania jednego z wielu zadań własnych Gminy – zadań z zakresu oświaty i wychowania. To skutki finansowe wprowadzania w życie reformy oświatowej lat 2016–2018 budziły mój wrześniowy niepokój i napisały czarny scenariusz projektu budżetu 2020 roku.

Czas na podsumowanie tych budżetowych prezentacji (tabele 1 i 2). Dotyczą one sytuacji wywołanej poprzez drastyczne zmiany w finansowaniu zadań Gminy w zakresie oświaty i wychowania. Wskutek tego zaangażowanie gminnych środków własnych w wydatkach bieżących (bez programów unijnych) w ciągu lat 2018–2020 wzrosło aż o 5 594 196 zł – z kwoty 4 437 599 zł w 2017 roku do kwoty aż 10 031 795 zł w 2020 roku. To sytuacja obrazująca trzy lata wprowadzania reformy w oświacie. Projekt budżetu 2020 roku odczuł kumulację skutków sytuacji lat 2018–2019, ale byłoby lżej, gdyby dane dotyczące 2020 roku były bardziej optymistyczne. Niestety, w tym sprawdziły się moje wrześniowe obawy. Subwencja oświatowa w stosunku do roku bieżącego wzrosła zaledwie o 378 060 zł w sytuacji, gdy wydatki bieżące własne (bez projektów unijnych) wzrosły o 1 709 263 zł. Powstała różnica 1 342 642 zł – to kwota, za którą moglibyśmy wybudować około 1,3 km tak potrzebnych asfaltowych nawierzchni dróg gminnych. Przy tym trzeba pamiętać, że w wydatkach projektu budżetu przyszłego roku nie ma zabezpieczonych środków na wakacyjne remonty w Szkołach, podwyżki płac dla Pracowników obsługi w Szkołach i Centrum Usług Wspólnych, oraz podwyżki płac dla Nauczycieli. A więc prezentowany przez powyższe kwoty obraz sytuacji nie jest zupełnym.

Projekt budżetu Gminy Zamość 2020 roku jest wyjątkowym, gdyż po stronie wydatków inwestycyjnych zabezpiecza środki tylko na przedsięwzięcia ujęte wcześniej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Po raz pierwszy nie ma otwarcia na nowe zadania inwestycyjne – oczywiście poza zadaniami programu Funduszu Sołeckiego (tylko wersji kwot Funduszu). Nie pozwala także pozytywnie myśleć o przyszłym roku fakt, że tak ograniczony projekt budżetu zawiera po stronie dochodów i przychodów zapisy, których realizacja jest mocno niepewna. Strona wydatków bieżących budżetu natomiast została ograniczona poprzez nie zabezpieczenie w niej uzasadnionych potrzeb na kwotę około 1 600 000 zł. Gmina Zamość z tym, o czym piszę, nie jest wyjątkiem. Z projektem budżetu 2020 roku ma problem większość Gmin i Miast w Kraju. Niestety, nie możemy się z tym przebić do publicznej świadomości. Głos dużych Miast w listopadowe dni w mediach trochę zaistniał, ale pozostali dzwonią tylko do siebie i pytają co robić? Gotuje się we mnie krew, gdy słyszę wypowiedzi Polityków reprezentujących Parlamentarną Większość o tym, że przecież w ostatnich latach wielokrotnie wzrosły dochody Gmin. Cóż, wyuczyli się na pamięć tych zdań jeszcze dla potrzeb kampanii wyborczej. Dla mających takie wyobrażenie o gminnej rzeczywistości specjalnie jeszcze jedno skrócone zestawienie porównawcze w tabeli nr 3.

W zestawieniu tabeli nr 3 w dochodach pominięto subwencję oświatową, gdyż jest ona ujęta w obliczeniach wydatków oświatowych. Cóż nam mówi to zestawienie? Gminne dochody przekazywane przez Ministra Finansów (udziały w podatkach PIT i subwencja wyrównawcza) w latach 2018 -2020 w stosunku do roku 2017 wzrosły o 7 557 809 zł. W tym samym okresie i porównaniu zaangażowanie gminnych środków własnych w realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania wzrosło o 5 594 196 zł. Różnica to 1 963 613 zł. To jest ten znaczący wzrost dochodów budżetów Gminy rozłożony na okres trzech lat? W analizowanym okresie podrożało wszystko co kupujemy i za co płacimy. Także w zakresie realizacji pozostałych gminnych zadań. Proszę popatrzeć jeszcze raz na porównania z pierwszego zestawienia. Wydatki bieżące gminnego budżetu w latach 2018–2020 w stosunku do roku 2017 wrosły o 14 276 359 zł, a te okrzyczane dochody pochodzące z budżetu Państwa o 9 242 597 zł. Jesteśmy na bardzo dużym minusie. Dlatego wciąż Mieszkańcy czekają na drogi, chodniki, wodociągi, itp.

Obecna sytuacja w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania będzie tematem obrad sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada. Radni otrzymali przygotowane 29-stronicowe opracowanie obrazujące stan organizacji zadań w 12 gminnych Szkołach. Zostało ono zamieszczone na https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85. Nie ma w nim nic odkrywczego. Jesteśmy pod ścianą i musimy w kwietniu przyszłego roku, na etapie prac nad projektami organizacyjnymi roku szkolnego 2020/2021, zdecydować się na ograniczenia zatrzymujące wzrost gminnego zaangażowania finansowego w tym zakresie zadań. Łączenie oddziałów, ograniczenie godzin organu, zmniejszenia etatów obsługi w Szkołach, zmiany w organizacji sieci placówek wychowania przedszkolnego i dowozu uczniów. To nie są dobre pomysły, ale innych kompetencji decyzyjnych samorządy nie mają. Lepszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie dochodów Gminy przekazywanych przez Ministra Finansów – większa subwencja oświatowa lub zwiększone udziały w podatkach PIT. Konieczne są rządowe programy wsparcia dla Gmin Wiejskich, w których funkcjonują ośmioklasowe Małe Szkoły. Także dla Stowarzyszeń prowadzących w tych Gminach szkoły publiczne. Oświata i wychowanie to dzisiaj budżetowy problem nie tylko Gminy Zamość. To wyzwanie krajowe.

Realizacja zadań budżetowych przyszłego roku zapowiada się mało ciekawie. Podobnie wygląda temat oczekiwań Mieszkańców w zakresie realizacji zadań wskazywanych w trakcie zebrań wiejskich jako najważniejsze dla Sołectwa. Aby zmienić obecny stan potrzebne są decyzje Parlamentu, Rządu i Polityków. Samorządy tracą możliwości inwestowania. Przez ostatnie dwa lata ratowały się kredytami, ale tutaj także kończą się już możliwości. A przed nami przecież pieniądze unijne nowego okresu programowania. Wiem, że PR-owsko nie brzmi to najlepiej – ale takie moim zdaniem są fakty. O innych niż oświata i wychowanie gminnych wyzwaniach 2020 roku na dalszych stronach Biuletynu i w kolejnych jego wydaniach. Zapraszam do dyskusji poprzez www.gminazamosc.pl zakładka PRZYDATNE/„Zadaj pytanie Wójtowi”.

/24.11.2019 r., Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość/

Tabele

Starosta i Zarząd Powiatu nie chcą rozmawiać o wnioskach Mieszkańców Gminy Zamość

Zakończyła się kolejna tura zebrań wiejskich w 35 Sołectwach Gminy Zamość. Uczestniczący w nich Mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego 2020 roku. Wskazali także najważniejsze Ich zdaniem dla Sołectwa zadania inwestycyjne lat 2020-2023.

Informacje o frekwencji oraz podjętych uchwałach prezentuję w zestawieniach na kolejnych stronach Biuletynu. Zachęcam do własnych analiz i wniosków, oraz podzielenia się z nimi poprzez www.gminazamosc.pl zakładka PRZYDATNE/„Zadaj pytanie Wójtowi”. Przeprowadzając je warto sięgnąć do materiałów zamieszczonych w numerach 5 i 6 (czerwiec – sierpień 2019) BIULETYNU SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ – elektroniczne wydania dostępne są na wspomnianej stronie internetowej Gminy Zamość. Swoje oceny i analizy zamieszczę w kolejnych wydaniach BIULETYNU, już po przedłożeniu projektu budżetu na 2020 rok.

Teraz chciałbym powrócić do jednego z wyzwań samorządowej kadencji lat 2019-2023 – realizacji wniosków Mieszkańców o budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy. Były one przedmiotem dyskusji w trakcie zebrań wiejskich 2019 roku w 12 Sołectwach. W 5 przypadkach Mieszkańcy poprzez głosowanie uznali budowę chodników jako najważniejsze zadanie lat 2020-2023 (Wierzchowiny, Skaraszów, Chyża, Wysokie, Zwódne). W trakcie zebrań wiejskich ubiegłego roku taką uchwałę podjęli także Mieszkańcy Zawady. O budowę chodników przy drogach powiatowych wnioskowali również Mieszkańcy Zarzecza, Łapiguza, Borowiny Sitanieckiej, Sitańca Kolonii, Pniówka i Żdanowa. Zagadnienie nie jest nowym i w związku z tym było ono przedmiotem samorządowych uzgodnień Powiatu i Gminy lat 2014-2018 oraz korespondencji i rozmów w 2019 roku. Więcej szczegółów w tym zakresie opublikowano we wspomnianych powyżej wydaniach BIULETYNU. Kolejne fakty w temacie przyniosły miesiące wrzesień i październik.

W trakcie obrad sesji Rady Powiatu w Zamościu, jaka miała miejsce w dniu 25 września, grupa Radnych Rady Gminy Zamość złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu PETYCJĘ w sprawie podjęcia działań i decyzji, których celem będzie wspólne z organami Gminy Zamość opracowanie i przyjęcie PROGARMU BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH W GMINIE ZAMOŚĆ NA LATA 2020-2023. PETYCJĘ podpisało 10 Radnych z okręgów wyborczych 12 wspomnianych powyżej Sołectw, a w trakcie sesji prezentował ją Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz. Pełny tekst PETYCJI publikujemy na kolejnej stronie po niniejszym tekście. Skutkiem jej złożenia było zaproszenie Wójta Gminy Zamość na obrady Zarządu Powiatu. Spotkanie to miało miejsce 10 października. Uczestniczyli w nim wszyscy Członkowie Zarządu Powiatu (pięć osób), w tym Starosta Zamojski. Gminę Zamość oprócz Wójta reprezentował Konrad Dziuba – z-ca Dyrektora Wydziału w Urzędzie Gminy Zamość i Radny Rady Powiatu. W trakcie spotkania przedłożyłem każdemu Członkowi Zarządu zamieszczony poniżej wykaz zgłoszonych wniosków Mieszkańców z kalkulacją kosztów ich realizacji. Ponowiłem także ofertę Gminy Zamość – udzielenia Powiatowi każdego roku dotacji finansowej w kwocie 50% kosztów realizacji wybranych zadań. Jako punkt wyjściowy do dalszych rozmów przedstawiłem propozycję przeznaczania na budowę chodników po 300 000 zł rocznie z budżetu Powiatu i Gminy. Spotkanie trwało około godziny. Na jego zakończenie Zarząd Powiatu podjął decyzję, że nie będzie żadnych dalszych wspólnych prac, których celem byłoby opracowanie i przyjęcie programu, o którym mowa w PETYCJI Radnych i piśmie Wójta Gminy Zamość z dnia 10 grudnia 2018 roku. W sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zamość Zarząd podtrzymuje swoje dotychczasowe decyzje. Gmina Zamość będzie więc traktowana tak samo jak pozostałe 14 Gmin Powiatu. Oferta Powiatu w tym zakresie jest wciąż taka sama: budowę chodników ma realizować Gmina z własnych środków finansowych. Powiat Zamojski może przekazać Gminie tylko materiały w postaci kostki i obrzeży, w sytuacji, gdy Gminy złoży o to wniosek, i jeżeli Powiat będzie miał możliwości finansowe jego realizacji. Powyższa oferta Powiatu oznacza następujące kolejne etapy ewentualnej realizacji zadania inwestycyjnego, związanego z budową chodników przy drogach powiatowych, a więc zadania własnego Powiatu:

 • Wójt i Rada Gminy Zamość podejmują decyzje o rozpoczęciu realizacji zadania inwestycyjnego umieszczając odpowiednie zapisy w budżecie Gminy.
 • Efektem takiej decyzji jest opracowanie w ramach środków budżetu Gminy dokumentacji budowlanej i pozyskanie właściwych pozwoleń prawnych. Na tym etapie realizacji zadania następuje też ewentualne nabycie terenów pod budowę chodnika, jeśli nie ma możliwości umieszczenia go w pasie drogi powiatowej. W trakcie prac projektowych trzeba rozwiązać problem odprowadzenia wód opadowych z drogi i chodnika oraz pozyskać na to pozwolenie wodno-prawne.
 • Kolejnym krokiem realizacji zadania po zakończeniu etapu opisanego w pkt. 2) jest podjęcie decyzji o środkach finansowych budżetu Gminy danego roku przeznaczonych na budowę chodnika.
 • Po zrealizowaniu punktów 1-3 można dopiero złożyć wniosek do Zarządu Powiatu o przekazanie Gminie materiałów (kostki i obrzeży) w ilości wynikającej z zaplanowanego w budżecie Gminy zakresu zadania.
 • Dopiero wówczas Zarząd Powiatu może zrealizować swoją ofertę wobec Gminy – podjąć decyzję o przekazaniu zakupionych materiałów w ilości zależnej od aktualnych możliwości finansowych Powiatu.
 • Gmina Zamość realizuje zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie niezależnie od tego czy i ile Powiat przekaże Gminie materiałów.

Z powyższego wynika jednoznacznie, że całą odpowiedzialność za podjęcie decyzji i ciężar realizacji zadania Powiat ulokował po stronie Gminy. Co to oznacza dla gminnych decyzji opisałem szeroko w BIULETYNACH nr 5 i 6 (dostępne na www.gminazamosc.pl). Decyzją Zarządu Powiatu nie jestem zaskoczony. Nie ukrywam jednak zdziwienia atmosferą rozmów w trakcie obrad Zarządu. Jego Członkowie w swoich wypowiedziach podkreślali tylko fakt, że chcą budować drogi powiatowe. W żaden sposób nie chcieli zauważyć i uszanować faktu, że Gmina też chce realizować zadania, za które jest odpowiedzialna – drogi gminne, wodociągi, oświetlenie uliczne, chodniki przy drogach gminnych, salę sportową w Kalinowicach, itd. To Ich nie obchodzi, podobnie jak wyjątkowość Gminy Zamość w Powiecie. Nie było możliwości porozmawiania o wspólnym problemie w sposób merytoryczny. Ze zdziwieniem słuchałem wypowiedzi o tym, że powinienem wstydzić się przed innymi Wójtami za to, że w Gminie Zamość drogi powiatowe mają dobre nawierzchnie. Nawet padło stwierdzenie, że to skutek decyzji politycznych. Zupełnie się z tym nie zgadzam i nie wstydzę się. Dzisiejszy obraz dróg powiatowych w Gminie Zamość to skutek zainwestowania w nie ponad 8 000 000 zł gminnych pieniędzy i jednoczesnej rezygnacji z budowy ok. 15 km nawierzchni dróg gminnych. Takie decyzje mogły podjąć także inne Gminy. Moje ogólne wrażenie po spotkaniu jest niezbyt budujące – największa Gmina Powiatu i Wójt tej Gminy nie są partnerami do rozmów z Zarządem Powiatu. Tworzymy tylko problemy i wciąż czegoś chcemy, a przecież i tak, jak wjeżdża się do Gminy Zamość, to ma się wrażenie że jest się w innym świecie. Ostatnia część zdania to są słowa jednego z Członków Zarządu i taka była atmosfera rozmów. Zaskoczeniem dla mnie było to, że Starosta Zamojski (Mieszkaniec Gminy) nie podjął żadnej próby jej zmiany, skierowania rozmów w kierunku merytoryki spraw. Nie zostawił żadnej otwartej furtki do dalszych rozmów o programie budowy chodników. A jest przecież także wybranym przez Mieszkańców Radnym Rady Powiatu. Smutne to, ale prawdziwe.

Co więc dalej w sprawie wniosków Mieszkańców 12 Sołectw Gminy o budowę chodników przy drogach powiatowych? Dzisiejszy obraz sytuacji każe stwierdzić, że w latach 2020-2023 nie będą one realizowane. Nie mam żadnego instrumentu oddziaływania na decyzje Samorządu Powiatu. Uważam, że w obecnych warunkach budżetowych Gmina nie może przyjąć oferty Powiatu. Nie możemy też przejąć publicznej odpowiedzialności za realizację zadań Powiatu. Kostka i obrzeża to około 10% wartości zadania. Przed Samorządem Gminy Zamość w latach 2020-2023 stoją poważne wyzwania, o których mówiłem w trakcie zebrań wiejskich. Szerzej o tym napiszę w następnym BIULETNIE (po 15 listopada). Dzisiaj chciałbym zaprosić każdego Radnego Rady Powiatu do upublicznienia swoich stanowisk w sprawie realizacji wniosków Mieszkańców wskazanych w poniższym wykazie. Do udzielenia indywidualnych odpowiedzi na PETYCJĘ Radnych Rady Gminy Zamość. Ciekawe co do powiedzenia w tym zakresie ma Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu – Mieszkanka Gminy Zamość. Czy Radni Rady Powiatu z naszej Gminy uważają, że nie ma potrzeby budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zamość? Czy Ich zdaniem w samorządowej kadencji lat 2019-2023 Gminie Zamość nic się nie należy z budżetu Powiatu?

Wybory samorządowe miały miejsce jesienią ubiegłego roku. Minął już rok. Mieszkańcy Gminy powierzyli nam swoje mandaty zaufania. Podjęliśmy się realizacji gminnych wyzwań. Wnioski Mieszkańców o budowę chodników przy drogach powiatowych były już upublicznione w trakcie ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Nie słyszałem głosów kandydatów do Rady Powiatu mówiących o tym, że nie będą podejmować działań w zakresie ich realizacji. Wnioski te traktuję także jako wyzwanie dla siebie. Dlatego moje propozycje finansowe wobec Powiatu – pomimo nierozwiązanych licznych gminnych problemów. Jestem gotowy do rozmów, ale po spotkaniu z Zarządem Powiatu inicjatywa należy już do Radnych Rady Powiatu. Mój telefon komórkowy i adres poczty e-mail jest znany. Pięciu Radnych z Gminy Zamość w 23-osobowej Radzie Powiatu to poważna siła głosu. Trzeba tylko chcieć go wykorzystać. Jestem przekonany, że tego oczekują od Was Mieszkańcy Gminy.

/24.10.2019 r., Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość/

Tabele do artykułu

Lotnisko Mokre tematem trwającej kampanii wyborczej

Kampania wyborcza przed wyborami do Sejmu i Senatu wkracza w decydującą fazę. Coraz więcej obietnic Polityków. Im dłużej to trwa, tym większe wrażenie, że żyję w Kraju bez długu publicznego, z ogromnymi rezerwami finansowymi i bez potrzeb w zakresie oświaty, służby zdrowia itd. Skoro tak to dlaczego budżety Gmin, a nie budżet Państwa ponoszą główne koszty wprowadzania w życie reformy oświatowej lat 2016-2019? O skutkach decyzji i obietnic Polityków dla naszych samorządowych interesów mówiłem w trakcie wrześniowych zebrań wiejskich. Czyniłem tak wcześniej i będę kontynuował, gdyż przekazywanie Mieszkańcom rzetelnych informacji o stanie naszych gminnych spraw uważam za swój obowiązek wobec Nich. Dlatego nie mogę milczeć o tym co wydarzyło się w minionym tygodniu – niespodziewanie publicznym tematem numer jeden zamojskiej kampanii wyborczej stało się „lotnisko Mokre” i jego budowa.
W poniedziałkowy poranek, 23 września w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, miała miejsce konferencja prasowa z udziałem Wojewody Lubelskiego oraz Mieszkańców Gminy Zamość – Starosty Zamojskiego i Posła na Sejm RP. Jej motywem przewodnim były tereny lotniska Mokre (Zamość EPZA). Podano do publicznej wiadomości fakt podpisania przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 17 września 2019 roku zarządzenia w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Zamojskiego – dotyczy działek nr 1271, 1274, 1272, 1273 w m. Mokre o łącznej powierzchni 79,83 ha. Zakomunikowano również, że obdarowany Powiat Zamojski ma 6 lat na realizację następujących prac:

 • utwardzenie pasa startowego o wymiarach 800m x 30m,
 • rozbudowę pasa startowego do wymiarów 950m x 50m,
 • ogrodzenie części lotniczej lotniska,
 • instalację oświetlenia nawigacyjnego z systemem zdalnego sterowania.

W trakcie konferencji nie podano żadnych szczegółów realizacji zadania, np. kalendarza procesu budowlanego, formy współpracy z zarządzającym lotniskiem Aeroklubem Polskim, ani też montażu finansowego przyszłej inwestycji. To co moim zdaniem najciekawsze zamieszczam poniżej – są to cytaty z artykułu w Kronice Tygodnia.

 • Wypowiedź Pana Starosty „…. Natomiast jeśli chodzi o budowę nowego pasa startowego jeszcze rozważamy różne warianty. W przypadku, gdy będzie on trawiasty, inwestycja pochłonie 5 mln zł. Natomiast w wersji betonowej może być nawet 30 mln zł”
 • Na pytanie jak Powiat, który nie należy przecież do najbogatszych, zamierza podołać takiemu zadaniu, Starosta i Wojewoda oświadczyli zgodnie, że to głównie „kwestia dobrego zarządzania”. Mówiono też o ewentualnej możliwości pozyskania środków zewnętrznych (unijnych, a może rządowych) na ten cel.
 • Sądzimy, że można to wszystko zrobić. A to co mówimy, zrealizujemy – odpowiedzieli zgodnie Wojewoda, Starosta i Poseł, podkreślając jednocześnie że „dobra zmiana” obietnic nie rzuca na wiatr.

O przekazaniu terenów „lotniska Mokre” Powiatowi Zamojskiemu dowiedziałem się z Mediów po powyższej konferencji prasowej. Przed dzwoniącym do mnie z tą informacją redaktorem Kroniki Tygodnia nie potrafiłem ukryć zdziwienia i zaskoczenia. Nie jest ono związane z faktem prawnym wydania przez Wojewodę Lubelskiego zarządzenia w tej sprawie. Chodzi o to, że Starosta Zamojski nie poinformował Wójta Gminy Zamość – chociażby w rozmowie telefonicznej – o złożeniu pisemnego wniosku do Wojewody o przekazanie „lotniska”. Zaskoczenie moje jest związane z tym, że Samorządowi Gminy Zamość komunikuje się to poprzez Media (konferencja prasowa) w trakcie trwającej kampanii wyborczej. Sytuacja ta niepokoi i wymaga reakcji także z uwagi na brak do dnia dzisiejszego (29.09.2019 r.) jakiejkolwiek reakcji Starosty i Zarządu Powiatu na pisemną ofertę jaką w sprawie przyszłości „lotniska Mokre” złożyłem w imieniu Samorządu Gminy Zamość jeszcze w dniu 8 marca 2019 roku.
Po przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości „lotniska”, zwróciłem się wówczas z propozycją dokończenia rozpoczętego przez Gminę procesu budowlanego utwardzenia pasa startowego. W ciągu trzech lat 2016-2018 doprowadziliśmy do uporządkowania relacji pomiędzy właścicielem terenu „lotniska” (wówczas Gminą Zamość) oraz zarządzającym „lotniskiem” – Aeroklubem Polskim i związanymi z lotniskiem interesami prawnymi Aeroklubem Ziemi Zamojskiej i Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wcześniej Skarb Państwa zupełnie sobie z tym nie radził i większość spraw, bez których nie można budować pasa startowego, trzeba było układać z zerowego punktu wyjścia. Opracowaliśmy dokumentację budowlaną utwardzenia pasa startowego o wymiarach 1050m x 30m. Pozyskaliśmy Decyzję Wojewody Lubelskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Zamość pozwolenia na budowę pasa startowego na lotnisku w m. Mokre (15.12.2017 r.), oraz decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zezwalającą na wprowadzenie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Zamość (EPZA), które wynikają z opracowanego projektu budowlanego (06.02.2018 r.). Nie wystarczyło już czasu na poukładanie spraw związanych z techniczną realizacją prac budowlanych. Od początku zakładałem, że będzie to w partnerstwie Samorządów i Aeroklubu Ziemi Zamojskiej. Powtórzę – do dnia dzisiejszego (29.09.2019 r.) Starosta Zamojski w żaden sposób nie zareagował na ofertę Samorządu Gminy Zamość, w której zaproponowałem także przekazanie do wykorzystania posiadanych przez Gminę wspomnianych powyżej dokumentacji i pozwoleń.
Nie jestem przeciwny przekazaniu terenu „lotniska Mokre” Powiatowi Zamojskiemu. Będę się cieszył jeśli Powiat wybuduje pas startowy albo lotnisko z prawdziwego zdarzenia. Gmina Zamość nie musi w tym procesie uczestniczyć. Uważam tylko, że trzeba podjąć szybką decyzję dotyczącą dalszych losów dokumentacji wytworzonej przez Gminę w latach 2016-2018 – jeśli nie rozpoczną się prace budowlane pozwolenie na budowę straci ważność w styczniu 2021 roku. W okresie od grudnia 2018 roku do marca 2019 roku mówiłem o tym Staroście Zamojskiemu kilka razy. We wspomnianej powyżej pisemnej ofercie zadeklarowałem przekazanie do wykorzystania dokumentacji utwardzenia pasa startowego. Powtórzyłem to wszystko w trakcie naszego kolejnego spotkania, jakie z mojej inicjatywy miało miejsce już po konferencji prasowej (24.09.2019 r.). Niestety – nie usłyszałem wcześniej ani też w ostatniej rozmowie żadnych konkretów. Dlatego w dniu 25 września wystąpiłem do Starosty i Zarządu Powiatu z pisemną prośbą o zajęcie stanowisk i udzielenie wiążących odpowiedzi dotyczących przyszłości terenów lotniska w m. Mokre (Zamość EPZA), w tym dokumentacji utwardzenia pasa startowego. To nie moje niepotrzebne pisanie – jak przedstawiał to publicznie Starosta Zamojski w trakcie zebrania Mieszkańców Wysokiego (28.09.2019 r.) – tylko dbanie o interesy Gminy Zamość i normalne zasady relacji pomiędzy samorządowymi organami.
Powtórzę – nie jestem przeciwny przekazaniu terenów „lotniska Mokre” Powiatowi Zamojskiemu. Niepokoi mnie jednak forma w jakiej to uczyniono i treść § 2 pkt. 4) Zarządzenia Wojewody z dnia 17 września 2019 roku. W tym widzę zagrożenie dla interesów Gminy Zamość. Spotkanie ze Starostą Zamojskim jakie miało miejsce 24 września niczego pozytywnego do sprawy nie wniosło. Stąd też moja wypowiedź w trakcie sesji Rady Gminy Zamość jaka miała miejsce w dniu 26 września – nagranie sesji dostępne na www.gminazamosc.pl Nie mam żadnych prawnych instrumentów oddziaływania na powstałą sytuację. Mogę tylko rozmawiać ze Starostą Zamojskim i będę to czynił, oraz upubliczniać problem. Konferencja prasowa Panów: Wojewody, Posła i Starosty, poza jej wymiarem politycznym, miała też ważne dla Mieszkańców Gminy Zamość wątki samorządowe.
Pierwszy dotyczy finansów. Na pytanie jak Powiat zamierza podołać wyzwaniu budowy lotniska, Starosta i Wojewoda oświadczyli, że to głównie „kwestia dobrego zarządzania”. Ciekawe wnioski z powyższego. Starosta i Samorząd Powiatu mówią, że nie mają 300 000 zł rocznie na program budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zamość. Nie możemy się w tym zakresie porozumieć od 10 miesięcy. Gminy dają Powiatowi miliony złotych na budowę dróg powiatowych i biorą na to kredyty. Nie muszą tego robić – to dobra wola Wójtów i Ich odpowiedzialność przed Mieszkańcami. Powiat bierze darmowe bezzwrotne pieniądze od Gmin i chwali się sukcesami w trakcie konferencji prasowych. Tak właśnie wygląda dobre zarządzanie. Takiego traktowania Gmin nie doświadczyłem przez 20 lat istnienia Powiatów. Ciekawe traktowanie Gminy Zamość, która w latach 2014-2020 przekazała Powiatowi na realizację Jego zadań ponad 8 000 000 zł – biorąc na to kredyty, spłacając je do dzisiaj i rezygnując w tym czasie z budowy dodatkowych 15 km nawierzchni dróg gminnych.
Drugi moim zdaniem ważny samorządowy wątek wydarzenia związany jest z treścią § 2 pkt. 4) Zarządzenia Wojewody – cytat „obdarowany zawrze porozumienie mające na celu czynne włączenie innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym co najmniej Miasta Zamość, w realizację i funkcjonowanie Lotniska Mokre”. To kolejny warunek darowizny. Powiat ma wybudować lotnisko wspólnie z Miastem Zamość. Samorząd Powiatu nie będzie mógł podejmować żadnych wiążących decyzji w zakresie budowy lotniska bez aprobaty Miasta Zamościa. Nie będzie mógł też nim później zarządzać bez udziału w tym procesie Miasta. Nie widzę innego wytłumaczenia dla powyższej treści Zarządzenia Wojewody. Starosta Zamojski został ograny, nic nie zrobi bez zgody Prezydenta Zamościa – teraz i później, gdy już lotnisko powstanie. Zarządzenie Wojewody pomija Gminę Zamość w całym procesie budowy i zarządzania lotniskiem. Potwierdził to Starosta Zamojski w trakcie naszej rozmowy jaką przeprowadziliśmy już po konferencji prasowej. Usłyszałem wówczas, że w sprawie lotniska Starosta niczego nie oczekuje od Gminy Zamość.
Budowa pasa startowego na lotnisku w m. Mokre to kolejny element kampanii wyborczej. Obietnice trudne do spełnienia. Dlatego dotyczą one aż sześciu lat. Gmina miała na to tylko trzy lata i nie zmarnowaliśmy ich. Zobaczymy co zrobi z tym Powiat zarządzany obecnie przez Mieszkańca Gminy. Sprawdzeniem intencji Pana Starosty będzie reakcja na moje pismo z dnia 25 września. Mamy gotowy projekt budowlany i wszelkie pozwolenia na utwardzenie pasa startowego o wymiarach 1050m x 30 m. W Zarządzeniu Wojewody z dnia 17 września mowa jest o utwardzeniu pasa startowego o wymiarach 800m x 30m. Wpisuje się to pięknie w gminny gotowy projekt posiadający pozwolenie na budowę. Panie Starosto – realizację pierwszej części Zarządzenia Wojewody może Pan rozpocząć za 2-3 miesiące. Wszystko gotowe. W imieniu Samorządu Gminy Zamość składam ponownie ofertę przekazania posiadanej dokumentacji i praw do jej wykorzystania. Czekam na Pana decyzję. Proszę pamiętać, że w styczniu 2021 roku kończy się termin ważności pozwolenia na budowę. To nie powinno być jednak problemem – wystarczy w ciągu najbliższych 15 miesięcy podjąć decyzję, ogłosić i rozstrzygnąć przetarg, kupić dziennik budowy, zawrzeć umowę z inspektorem nadzoru i rozpocząć chociażby najdrobniejsze prace budowlane. Proszę pamiętać o rozmowach z Aeroklubem Ziemi Zamojskiej.
Powyższy tekst potwierdza nie najlepsze relacje pomiędzy Samorządami Gminy i Powiatu. Wiem, że nie brzmi to najlepiej. Jak już wspomniałem powyżej nie mam jednak żadnych skutecznych instrumentów oddziaływania na zmianę obecnej sytuacji. Dzwonię do Starosty i umawiam się na spotkania – rozmawiamy. Nie mam z tym żadnego osobistego problemu. Piszę pisma, bo reprezentujemy samorządowe Organy. To pisma a nie słowa, pozostawiają trwały ślad i mobilizują do działania. Dokumentują także działania podlegające kontroli. Moim obowiązkiem jest obrona interesów Gminy i realizacja wniosków Mieszkańców z zebrań wiejskich. Odpowiadam za realizację zadań przypisanych Gminie do wykonania – drogi gminne, wodociągi, oświetlenie uliczne, chodniki przy drogach gminnych, sala sportowa w Kalinowicach, obiekty szkolne, itd. Za realizację zadań Powiatu odpowiadą Inni. Chcę te działania wspierać, ale na partnerskich warunkach, bez mieszania w to polityki. Następne wybory samorządowe dopiero za cztery lata.
Miałem na tym zakończyć tekst, ale przed chwilą (30.09.2019 r.) otrzymałem dokument, który wszystko zmienia – kserokopię Decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26.08.2019 r. nr ULC-LTL-1/501-0013/10/17 zmieniającej dane rejestrowe lotniska Zamość (EPZA) w zakresie dostępności dla użytkowników lotniska z lotniska użytku wyłącznego na lotnisko użytku publicznego niepodlegające certyfikacji. Co to oznacza? Pozwolenie na budowę pasa startowego lotniska publicznego może uzyskać tylko zarządzający lotniskiem, a więc Aeroklub Polski. Nie wiedział o tym (nie sprawdził) Zarząd Powiatu występując do Wojewody Lubelskiego o przekazanie terenu? Przejął na siebie obowiązki nie wiedząc jakie? Zadaję te pytania, bo nie wiem co jest we wniosku Zarządu skierowanym do Wojewody. W trakcie styczniowej rozmowy (6.01.2019r) i w korespondencji uprzedzałem Pana Starostę o możliwości wydania takiej decyzji. Uprzedzałem, że jeśli Powiat chce budować pas startowy musi szybko rozmawiać z Aeroklubem Ziemi Zamojskiej i zatrzymać proces przekształcenia lotniska w publiczne. Mnie się to skutecznie udawało przez okres dwóch lat – nie ukrywam z dużymi kłopotami. Wszystko wskazuje na to, że od marca 2019 roku Starosta Zamojski w tym zakresie nic nie zrobił. Ma więc teraz Powiat drugiego obowiązkowego partnera do budowy i zarządzania lotniskiem – Aeroklub Polski. Życzę powodzenia. Wygląda na to, że problem dokumentacji wytworzonej przez Gminę Zamość sam się rozwiązał. Być może istniała szansa uniknięcia tego, gdyby Starosta Zamojski po 8 marca 2019 roku wziął na poważnie informacje przekazywane przez Samorząd Gminy Zamość.

/Ryszard Gliwiński 30.09.2019 r./

Apel o budowę chodników przy drogach powiatowych

W trakcie obrad sesji Rady Gminy Zamość, jaka miała miejsce w dniu 28 czerwca 2019 roku, biorący w niej udział Mieszkaniec Gminy wypowiedział apel skierowany do Wójta Gminy Zamość i Starosty Powiatu Zamojskiego. Dotyczy on porozumienia się Gminy i Powiatu w sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych. Apel ten w formie tekstu pisanego wpłynął do Urzędu Gminy w dniu 2 lipca 2019 r. Wiem, że wpłynął on także do Starostwa Powiatowego w Zamościu. W moim przypadku sytuacja ta przyśpieszyła o miesiąc publiczne zabranie głosu w sprawie na łamach Biuletynu.

Tekst apelu Mieszkańca Gminy:

„Na wstępie mojego wystąpienia zwracam się do Wójta Gminy Zamość Pana Ryszarda Gliwińskiego oraz Starosty Powiatu Zamojskiego Pana Stanisława Grześko z apelem w sprawie budowy chodników na terenie gminy Zamość. Apel ten kieruję w imieniu mieszkańców Gminy Zamość w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z dróg: kierowców, rowerzystów oraz pieszych a szczególnie dzieci, młodzieży i osób starszych, wskazana jest niezwłoczna rozbudowa sieci chodników na terenie gminy. Skandalicznym jest, aby na terenie gminy wokół miasta Zamościa brakowało chodników przy drogach powiatowych o dużym natężeniu ruchu. Z uwagi na powyższe apeluję o jak najszybsze wspólne stanowisko Pana Wójta i Pana Starosty o budowę chodników. Niedopuszczalne jest, aby przez wzajemne animozje i rozgrywki personalne pomiędzy Wójtem Gminy Zamość a Starostą Powiatu Zamojskiego tracili zwykli mieszkańcy. Tu chodzi o życie i zdrowie mieszkańców a nie o rozgrywki polityczne. Brak porozumienia pomiędzy osobami, które sprawują funkcje publiczne z mandatu zaufania społecznego wyborców i nie podjęcie wspólnych działań w tej kwestii może skutkować odpowiedzialnością etyczną i polityczną”

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość:

Budowa chodników przy drogach powiatowych jest zadaniem własnym Powiatu Zamojskiego. W polskich warunkach oznacza to, że Samorząd Powiatu (Starosta, Zarząd, Rada) zobowiązany jest podejmować decyzje w tej sprawie i odpowiadać publicznie za nie. Wnioskiem z powyższego jest fakt, że budowa chodników przy drogach powiatowych powinna być finansowana z budżetu Powiatu.
Rozumiejąc złożoną sytuację w finansach publicznych Powiatu i Gminy oraz pilną potrzebę realizacji słusznych wniosków Mieszkańców, wystąpiłem w dniu 10 grudnia 2018 roku z pismem do Starosty Zamojskiego i Zarządu Powiatu. Przedłożyłem w nim propozycję wspólnego opracowania przez Powiat i Gminę „Programu budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zamość obejmującego lata 2019 – 2023”. W wystąpieniu wskazałem potrzebę realizacji zadań przy 7 drogach powiatowych w 12 Sołectwach Gminy. Zwróciłem uwagę, że w 8 Sołectwach zebrania wiejskie podjęły uchwały wskazujące budowę chodników jako najważniejsze zadanie dla Sołectwa. Zaproponowałem Powiatowi udzielenie z budżetu Gminy pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę chodników – w kwocie równej 40% wartości zadania na każdym etapie jego realizacji. Pełna treść mojego wystąpienia z 10 grudnia 2018 r., jest opublikowana w niniejszym Biuletynie na stronach 18-20.
Niestety, dotychczas Samorząd Powiatu Zamojskiego nie podjął żadnych działań, których celem byłoby przystąpienie do opracowania wspólnego programu budowy chodników. Dla dobra przyszłej współpracy Samorządów pominę dzisiaj informację o korespondencji kierowanej w tej sprawie przez Starostę Zamojskiego do Wójta i Mieszkańców Gminy. Nie uda się natomiast tego pominąć w trakcie zebrań wiejskich, jakie będą miały miejsce w miesiącu wrześniu. Aktualna odpowiedź Zarządu Powiatu na wnioski Mieszkańców i propozycje Wójta jest następująca. Chodniki przy drogach powiatowych ma budować i finansować Gmina Zamość. Dotyczy to także całego procesu przygotowania i przeprowadzenia inwestycji. Gmina ma opracować projekt budowlany i pozyskać konieczne pozwolenia prawne, w tym ewentualnie wykupić grunty pod lokalizację chodnika. W dalszej kolejności Gmina powinna zgłosić do Powiatu zapotrzebowanie na kostkę i obrzeża potrzebne do realizacji zadania. Wówczas dopiero – cytat z pisma Starosty z dnia 4 lutego 2019 r. „Powiat Zamojski przekaże samorządowi gminnemu materiały budowlane w ilości, którą umożliwi budżet powiatu”. Złożona Gminie propozycja Powiatu oznacza, że nawet w przypadku przekazania przez Powiat kostki i obrzeży w ilości równej 100% potrzeb, podział finansowy kosztów byłby następujący – Powiat około 10%, pozostałe 90% Gmina. Uważam, że w obecnych warunkach budżetowych Gminy i potrzebie realizacji pilnych gminnych zadań (w tym nawierzchni dróg gminnych) propozycja Powiatu nie może zostać przyjęta. W trakcie pierwszego w tej kadencji spotkania Wójta z Radnymi Rady Powiatu z terenu Gminy Zamość (5 Radnych), jakie z mojej inicjatywy miało miejsce w dniu 25 czerwca 2019 roku, przedłożyłem konkretną ofertę Samorządu Gminy Zamość w tej sprawie. W latach 2020 – 2023 Powiat i Gmina na budowę chodników przy drogach powiatowych każdego roku ze swoich budżetów przeznaczą po 300 000 zł. Dałoby to efekt w postaci budowy około 1 km chodników rocznie, a do końca kadencji 4-5 km. W dniu 3 lipca br. dwukrotnie zadzwonił do mnie Starosta Zamojski. Z jego wypowiedzi wynika, że propozycja Gminy nie została przyjęta przez Zarząd Powiatu.
Poniższe zestawienie prezentuje koszty ostatnio realizowanych przez Gminę zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych. To są konkretne fakty i wartości, ustalone w drodze postępowań przetargowych, w których oferty składało kilku wykonawców. Drugie zestawienie obrazuje finansowanie zadań Powiatu przez budżet Gminy w latach 2014-2020. Są to wspólne samorządowe decyzje Organów Powiatu i Gminy lat 2013-2018.

Samorząd Gminy Zamość jest zobowiązany do realizacji wielu zadań własnych Gminy. Za to przede wszystkim jestem odpowiedzialny jako Wójt. Potrzeby w tym zakresie obrazuje atmosfera zebrań wiejskich i składane przez Mieszkańców wnioski oraz podejmowane uchwały. Posiadane i pozyskiwane środki finansowe nie zabezpieczają realizacji pilnych zadań, za które odpowiada Gmina. Sytuację w znaczący i niespodziewany sposób pogorszył 2018 rok – w zakresie finansowania wydatków bieżących związanych z reformą w oświacie. Na obecną sytuację w realizacji zadań Gminy mają niewątpliwie wpływ decyzje lat 2013-2018 dotyczące finansowania zadań Powiatu kwotą ponad 8 000 000 zł. Za te pieniądze mielibyśmy w tych latach wybudowanych dodatkowo ok. 13 km nawierzchni dróg gminnych. Nie żałuję tych decyzji, ale warto, aby o tym pamiętać. Mieszkańcy Gminy oczekują, że gminnymi priorytetami samorządowej kadencji lat 2019-2023 będzie budowa nawierzchni dróg gminnych, rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa sali sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach. Stąd też finansowanie innych gminnych zadań, w tym współfinansowanie zadań Powiatu wymaga poważnych analiz i odpowiedzialnych decyzji.
Rozumiem problemy decyzyjne w zakresie realizacji zadań Powiatu. Oczekuję podobnego zrozumienia i partnerskiego traktowania ze strony Organów Powiatu. Gmina Zamość to 20% Mieszkańców Powiatu i 30% udziału finansowego w tworzeniu dochodów budżetu Powiatu (wpływy z podatku PIT). W latach 2014-2018 na realizację zadań Powiatu z budżetu Gminy przeznaczyliśmy kwotę ponad 5 600 000 zł. W latach 2019-2020 kolejne 2 500 000 zł. Gmina Zamość na swoim terenie nie ma żadnych instytucji finansowanych z budżetu Powiatu (Szpital, Domy Pomocy Społecznej, Sanatorium, Szkoły, itp.). Mamy tylko drogi powiatowe. Te fakty zobowiązują do partnerskiego traktowania Samorządu Gminy Zamość. Równe traktowanie Gmin to nie tylko identyczny procentowy udział Gmin w finansowaniu zadań Powiatu. Mieszkańcy Gminy Zamość (i Samorząd) mają prawo oczekiwać konkretnych efektów finansowych i rzeczowych decyzji Organów Powiatu lat 2019-2023.
O obecnej współpracy samorządów Gminy Zamość i Powiatu informowałem w tym roku kilkakrotnie w trakcie obrad sesji Rady Gminy. Czyniłem to przed kamerami – można zobaczyć na www.gminazamosc.pl. W trakcie ostatniej sesji Rady informowałem o spotkaniu Wójta z Radnymi Rady Powiatu. Informacja ta miała miejsce przed odczytaniem przez Mieszkańca cytowanego na wstępie apelu. To, co powyżej, przekazywałem w trakcie obrad Rady i jej Komisji – jest to więc znane składającemu apel. Informacje te nie zostały jednak w nim wykorzystane. Dlaczego? W innych sytuacjach ten sam składający apel Mieszkaniec rozlicza Wójta z zadłużenia Gminy i z braku realizacji uchwał zebrań wiejskich. Twierdzi, że Gmina nie dba o ochronę zdrowia, bezpieczeństwo publiczne i zabytki. Składa na zebraniu wiejskim wniosek o przebudowę istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej przy Szkole w Borowinie Sitanieckiej wraz z budową chodnika. Spośród 26 nierealizowanych dotychczas uchwał zebrań wiejskich 2 dotyczą Borowiny Sitanieckiej – rozbudowy obiektu Szkoły (uchwała z 2016 r.) i przebudowy tłuczniowej nawierzchni dróg gminnych nr 11045L i nr 110401L (uchwała z 2018 r.). Jak to wszystko pogodzić? Co mam mówić Mieszkańcom czekającym na budowę nawierzchni dróg gminnych? O tym w skierowanym do mnie apelu ani też w innych wystąpieniach nie ma mowy.
Szanuję prawo Mieszkańców do zabierania głosu w ważnych dla Gminy sprawach. Nie oznacza to, że mam milczeć i nie przekazywać Mieszkańcom rzetelnych informacji. Budowa chodników przy drogach powiatowych to niewątpliwie ważna sprawa, ale nie gminne zadanie. Decyzje o finansowaniu zadań Powiatu to również odpowiedzialność Organów Gminy wobec Mieszkańców, gdyż związane jest ze zmniejszeniem możliwości decyzyjnych realizacji wnioskowanych przez Mieszkańców zadań własnych Gminy. Przy podejmowaniu decyzji nigdy nie kierowałem się animozjami czy też rozgrywkami personalnymi lub innymi. W naszym pięknym Kraju i Gminie niczego pozytywnego nie zbudujemy pisaniem i mówieniem tekstów wyrabiających u Mieszkańców błędną wiedzę o stanie spraw. Uważam, że złożona Powiatowi oferta wspólnej realizacji programu budowy chodników przy drogach powiatowych (finansowanie po 300 000 zł rocznie) jest dobrą propozycją i Gmina Zamość na nią zasługuje. Nie rozwiąże to wszystkich potrzeb w zakresie budowy chodników, ale pozwoli zmniejszać czekające wciąż na realizację potrzeby.

/03.07.2019 r., Wójt Ryszard Gliwiński/

Wybory do Parlamentu Europejskiego ważnym czasem decyzji Polaków

W 2019 roku otrzymujemy po raz kolejny możliwość skorzystania z prawa, jakie daje nam demokratyczny ustrój Rzeczypospolitej Polskiej. Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego (26 maja) oraz do Sejmu i Senatu (jesienią br.).
Politycy przekonują, że to ważny czas decyzji Polaków. W pełni się z tym zgadzam, gdyż to Politycy i polityka kształtują to, co dzieje się w naszych małych Samorządowych Ojczyznach – Sołectwach i Gminach.
Politycy w Warszawie tworzą prawo, ograniczające kompetencje Organom Gmin, przekazują Gminom wciąż nowe obowiązki bez środków finansowych na ich realizację, decydują jak wybierani są Radni Rad Gmin, dysponują pieniędzmi na gminne inwestycje. Konstytucja nakazuje rozdzielenie władzy publicznej – kompetencji oraz tego, co robą Rząd i Samorząd. W obecnych polskich warunkach to jednak niestety tylko teoria. Potwierdziła to atmosfera kampanii wyborczej przed jesiennymi wyborami samorządowymi w ubiegłym roku. Brali w niej udział najważniejsi w Kraju i Województwie Politycy – a nie powinni, mówiono w niej o politycznych aspektach życia publicznego – a nie o samorządowych wyzwaniach. Gminna kampania społeczna lat 2017–2018 „SAMORZĄD – TY DECYDUJESZ” była reakcją na publiczne działania Polityków, na publiczne kłamstwa i oszczerstwa. Dzisiaj mamy tego wszystkiego efekt – zmęczenie, zniechęcenie, zahamowanie obywatelskiej aktywności. Możemy to zmienić tylko poprzez wsparcie Polityków, chcących współpracować z Samorządami, rozumiejących i szanujących to, co dzieje się w Sołectwach i Gminach.
Miesiąc maj jest szczególnym czasem skupienia naszych myśli wokół przyszłości samorządowej idei w Polsce. Obchodzony 27 maja DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jest pamiątką i wspomnieniem pierwszych wyborów samorządowych z 1990 r. W przyszłym roku obchodzić będziemy Jubileusz 30-lecia Samorządów Gminnych. To święto wszystkich aktywnych Mieszkańców Polskich Wsi i Miast. Czas dumy z tego, jak poprzez swoje zaangażowanie i decyzje zmieniamy obraz naszych Sołectw i Gmin. Ale także czas spojrzenia w przyszłość. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, czas realizacji niespełnionych marzeń i oczekiwań. Czas budowania gospodarczej i społecznej przyszłości Kraju na mocnych samorządowych fundamentach. Do tego jest nam potrzebne wsparcie Polityków. Sami nie rozwiążemy wszystkich naszych problemów. Dlatego nie możemy stać z boku, nie możemy pozbawiać się prawa do decyzji zapadających w trakcie wyborów 2019 roku. ODDAJMY SWÓJ GŁOS. Zagłosujmy według własnego uznania. Nie pozwalajmy innym decydować za nas. 26-go maja SPOTKAJMY SIĘ W LOKALACH WYBORCZYCH. To nasze prawo, ale i obywatelski obowiązek.

Protest Nauczycieli i Pracowników Oświaty

Kolejny dzień akcji protestacyjnej Nauczycieli i Pracowników oświaty. Także w Szkołach Gminy Zamość. To poważny problem w skali Kraju. Kumulacja niezadowolenia z tego co dzieje się od lat w polskich szkołach. Reforma oświatowa lat 2016-2019 niczego nie zmieniła, pogłębiła tylko chaos w całym systemie nauczania. Wprowadzając ją Rząd pozbawił samorządowe Organy Gmin prawa stanowienia o swoich sprawach. Politycy nie dali nam i sobie czasu na wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych ani też przygotowanie dobrych podstaw programowych nauczania. Reforma dla samej reformy, bo takie były obietnice wyborcze w 2015 roku. Dzisiaj mamy tego skutek – protest Nauczycieli i coraz gorsza sytuacja w finansach Gmin. Nauczyciele nie uczą dzieci i młodzieży, a samorządowcy budują coraz mniej dróg, chodników i innego dobra. Wiem, że zdania Polaków w temacie protestu są podzielone. Rozumie dzisiejsze problemy Maturzystów, pracujących Rodziców, Uczniów. Każdy protest to jest pewna uciążliwość i chaos w organizacji codziennego życia. Ale protest to skutek braku wcześniejszych rozmów, konsultacji, porozumień. Osobiście do końca wierzyłem, że Rząd w niedzielę 7 kwietnia zrobi wszystko, aby nie dopuścić do rozpoczęcia protestu Nauczycieli. Uważam, że było to w interesie Polaków. Niedobrze, że stało się inaczej. Bardzo źle, że nieodpowiedzialnymi wypowiedziami Politycy podkręcali atmosferę i wciąż to czynią. Dzisiaj protestują Nauczyciele i Pracownicy oświaty. Ale do swoistego protestu szykują się także Samorządowcy. Musimy reagować na publiczne wypowiedzi Premiera Rządu o tym, że samorządy gminne oszczędzają na oświacie. Te i inne nieodpowiedzialne wypowiedzi Polityków kreują opinię publiczną. A przecież Jest zupełnie inaczej. Dlatego nie wolno nam milczeć, gdy Politycy kłamią tylko po to aby realizować swoje partyjne cele. Zachęcam do przeczytania poniższego tekstu. Tak jest w całej Polsce-Gmina Zamość nie jest wyjątkiem w temacie finansowania zadań z zakresu oświaty. Jeszcze krótkie myśli do Nauczycieli. Popieram Wasz protest i rozumiem Was. Ale proszę – nie pozwólcie się dzielić na Tych, co protestują i Tych, co tego nie czynią. Każdy ma wolny wybór i szanujcie to. Proszę nie dopuśćmy, do dalszych podziałów, na dobrych Nauczycieli i złych Samorządowców. Te podziały służą tylko Politykom w Warszawie. Oni są daleko, a My pozostaniemy wśród siebie, w naszych lokalnych społecznościach.

17.04.2019 r, Ryszard Gliwiński.