Budżet 2017 roku Gminy Zamość

Nowy rok nasza samorządowa wspólnota rozpoczęła z uchwalonym budżetem. Tuż po świętach, 29 grudnia Rada Gminy Zamość przyjęła przedłożony przez Wójta projekt dokumentu określającego finansowanie gminnych zadań 2017 roku. Proces budżetowego projektowania rozpoczęliśmy zebraniami wiejskimi, jakie miały miejsce w sierpniu i wrześniu 2016 roku. Później był czas na pracę Administracji i decyzje Wójta. W dniu 14 listopada ubiegłego roku projekt budżetu Gminy 2017 roku otrzymał Przewodniczący Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. Kolejne dni to obrady czterech stałych Komisji Rady Gminy, w trakcie których Radni mogli składać swoje uwagi i wnioski do przedłożonego projektu budżetu. Złożyli ich 23, z czego komisje do dalszych prac przekazały 19. Nad nimi obradowali Radni Komisji Programowo Budżetowej, która ostatecznie zgłosiła Wójtowi Gminy 15 wniosków – wskazując potrzebę uwzględnienia ich w ostatecznej wersji projektu budżetu. Dokument, który Wójt przedłożył Radnym do uchwalenia na sesji Rady w dniu 29 grudnia w stosunku do pierwotnej wersji zawierał 28 zmian. Wszyscy Radni, którzy brali udział w głosowaniu wypowiedzieli się za jego przyjęciem. Tak w telegraficznym skrócie wyglądał proces przygotowania i uchwalenia budżetu Gminy 2017 roku.
Budżet 2017 roku nie zabezpiecza realizacji i finansowania wszystkich gminnych potrzeb. Katalog zadań własnych Gminy jest szeroki a możliwości finansowe ograniczone. Zamieszczone poniżej informacje o najważniejszym w Gminie Zamość dokumencie prawa miejscowego 2017 roku są materiałem do własnych analiz. Jest tego dużo, gdyż całe gminne budżetowanie to bardzo złożony proces. Celowo nie zamieszczam dzisiaj komentarzy i własnych ocen. Będzie na to miejsce w kolejnych wydaniach BIULETYNU oraz mam nadzieję w dyskusji poprzez „zadaj pytanie Wójtowi” na www.gminazamosc.pl. Zachęcam do korespondencji, wszystkie odpowiedzi zamieścimy na stronie internetowej a najciekawsze w BIULETYNIE. Warto także o gminnych finansach rozmawiać w trakcie trwających zebrań strażackich i innych spotkań. Zimowy czas może być także dobrą okazją do organizacji zebrań wiejskich. To już jednak zależy od Sołtysów, Rad Sołeckich i Mieszkańców. Wiem, że będzie już takie zebranie w Białobrzegach. Zachęcam innych.

Zobacz budżet w szczegółach

/16.01.2017 r. Ryszard Gliwiński/