Budżet Gminy Zamość 2020 roku

Gminne wyzwania finansowo-gospodarcze są tematem wzmożonej publicznej dyskusji co najmniej od września ubiegłego roku. Rozpoczęły ją zebrania wiejskie. W ich trakcie podejmowane były decyzje o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego 2020 roku i wskazywano najważniejsze dla sołectwa zadanie inwestycyjne najbliższych lat. Kolejne trzy miesiące to czas projektowania budżetowego 2020 roku oraz decyzji o stawkach podatków lokalnych i opłat za odbiór odpadów komunalnych. Ostatnie kilkadziesiąt dni starego roku i styczeń 2020 obfitowały w pełną emocji dyskusję o skutkach finansowych organizacji gminnych zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz koniecznych przyszłych decyzjach w tym zakresie. Uchwalenie w dniu 30 grudnia przez Radę budżetu Gminy Zamość na 2020 rok nie zakończyło czasu finansowych opracowań, analiz i pytań. Na kolejnej sesji Rady, jaka miała miejsce 30 stycznia br. Radni na wniosek Wójta dokonali w uchwalonym budżecie zmian wynikających z finansowego zamknięcia poprzedniego roku. W trakcie styczniowych obrad Rady sprawy finansowe wybrzmiały także za sprawą pism Starosty Zamojskiego (z 27 stycznia) oraz we wnioskach Mieszkańców (Pana Ryszarda Puchacza). Przed nami jeszcze debata nad Raportem o Stanie Gminy, który Wójt ma obowiązek przedłożyć do końca maja. Będzie więc czym podsycać publiczną dyskusję o stanie gminnych finansów. Mam nadzieję na szerszy udział w niej Mieszkańców i jej merytoryczny charakter, bez ogólnikowych haseł, z konkretnymi wnioskami oraz propozycjami. Do tak zaangażowanej debaty potrzebna jest wiedza o stanie gminnych spraw. Jej przekazywaniu służą moje publiczne wypowiedzi i teksty publikowane w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość oraz na www.gminazamosc.pl. Zachęcam do kontaktu poprzez gminny serwis internetowy i zakładkę „zadaj pytanie wójtowi”.
W poprzednich trzech wydaniach Biuletynu zamieściliśmy dużą ilość materiałów pozwalających włączyć się w gminną dyskusję. W wersji elektronicznej wydania Biuletynu są dostępne na https://gminazamosc.pl/biuletyn-samorzadu-gminy-zamosc/. W obecnym numerze zamieszczam ogólne spojrzenie na budżet 2020 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dniu 30 stycznia br. O zadaniach inwestycyjnych tego roku planuję napisać w następnym wydaniu Biuletynu. Na kolejnych stronach LIST OTWARTY Wójta Gminy do Parlamentarzystów z naszego okręgu wyborczego. W nim informacje o sytuacji w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania przedszkolnego, i szersze spojrzenie na gminne finanse. List przesłany został do 13 Parlamentarzystów z okręgu wyborczego nr 7. Do dnia dzisiejszego (06.02.2020 r.) nie odnotowałem jakiejkolwiek reakcji Adresatów. W kolejnym wydaniu Biuletynu podejmę również wyzwanie sformułowania odpowiedzi na wypowiedzi i liczne pytania Pana Ryszarda Puchacza z obrad sesji Rady Gminy. Moim zdaniem nie mają one charakteru indywidualnego wystąpienia mieszkańca – od kilku lat wybrzmiewają publicznie prawie na każdej sesji Rady, dotyczą szerokiego aspektu zarządzania gminnymi sprawami i często są oceną sprawowania funkcji przez Wójta. Za niewystarczające uważam odpowiedzi, jakie udzielam w trakcie obrad Rady. Czas przygotowania do debaty nad kolejnym Raportem o Stanie Gminy jest, moim zdaniem, właściwym także do bardziej zaangażowanej wymiany zdań w sprawach poruszanych przez Pana Ryszarda Puchacza. Mam nadzieję, że w dyskusję tą włączą się także inni Mieszkańcy. Zachęcam i zapraszam. Odpowiem na każdy e-mail.

06.02.2020 r.
Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość

Zobacz tabele