Budżetowe podsumowanie 2017 roku

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Wójta Gminy obowiązek przedłożenia do końca miesiąca marca sprawozdania z wykonania budżetu poprzedniego roku. Dokument ten jest przedkładany Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady Gminy. Jest on podstawą do prac Komisji Rady, w tym w szczególności Komisji Rewizyjnej, związanych z udzieleniem lub nieudzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Rada Gminy ma obowiązek dokonać tej oceny pracy Wójta i Administracji najpóźniej do końca miesiąca czerwca. Od kolejnej kadencji organów samorządów gminnych Rada będzie dodatkowo rozpatrywała przedstawiony przez Wójta raport o stanie Gminy. Realizacja zadań budżetowych jest więc dzisiaj i będzie w przyszłości ważnym elementem oceny stanu gminnego gospodarowania.
Poniżej i na kolejnych stronach Biuletynu prezentuję statystyczne wykonanie budżetu Gminy 2017 roku i przegląd zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Warto uzupełnić te informacje o to co prezentowałem w BIULETYNIE nr 2 (109) – budżet i inwestycje 2018 roku oraz BIULETYNIE nr 3 (110) – unijne pieniądze w realizacji gminnych inwestycji i zadań. W wersji elektronicznej BIULETYNY są dostępne na www.gminazamosc.pl W kolejnych wydaniach BIULETYNU będzie przegląd poszczególnych działów gminnej gospodarki, w majowym postaram się podsumować rządowe i gminne decyzje oraz ich konsekwencje w zakresie oświaty i wychowania. W kolejnych: stan realizacji uchwał zebrań wiejskich wskazujących najważniejsze inwestycje, gminny program budowy nawierzchni dróg lokalnych, oraz gminny program wsparcia finansowego przebudowy nawierzchni dróg powiatowych. Oczywiście będzie trochę więcej o kondycji finansowej gminnych budżetów i wielu innych ważnych problemach i gminnych zadaniach. Wierzę, że prezentowane informacje pozwolą Czytelnikom pogłębić wyobrażenie o stanie gminnych spraw i wypracować własne ich oceny. Zapraszam do merytorycznej debaty poprzez www.gminazamosc.pl zakładka „zadaj pytanie Wójtowi”. Przyjmę propozycję każdej innej formy debaty publicznej. Rok wyborów samorządowych jest dobrym czasem na spokojne i merytoryczne rozmowy o gminnych sprawach. Takie spotkania jak w niedzielne popołudnie 8 kwietnia w Płoskiem niczego pozytywnego w życie naszej samorządowej Wspólnoty nie wnoszą, oczywiście poza wybrzmieniem słusznego protestu Mieszkańców Zawady. Zapraszam organizatorów wspomnianego zebrania do merytorycznej publicznej debaty o stanie gminnych spraw. Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy oraz Świetlice Wiejskie są do dyspozycji bez żadnych opłat. W zakresie konkretnych gminnych spraw także BIULETYN i zakładka „zadaj pytanie Wójtowi”. ZAPRASZAM i czekam.

Wójt Ryszard Gliwiński
16.04.2018 r.

Zobacz tabele