Stanowisko

Stanowisko Uczestników konferencji prasowej, przedstawicieli: wybieralnych Organów Samorządu Gminy Zamość, Sołtysów, Pań z Kół Gospodyń Wiejskich, Druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Samorząd gminny stanowi fundament demokratycznego państwa. Daje społecznościom lokalnym autonomię i możliwość decydowania o sobie. To za sprawą samorządów Mieszkańcy czują się gospodarzami Polski Lokalnej. To My wszyscy kształtujemy swoje wspólnoty samorządowe poprzez codzienne zaangażowanie i wolne wybory.
Szanując dorobek 27 lat samorządowej idei w Polsce, wyrażamy jednocześnie swój stanowczy protest wobec trwającej od kilku miesięcy kampanii oszczerstw kierowanych pod adresem samorządów gminnych. Szkalujące publiczne wypowiedzi Polityków Partii mającej dzisiaj polityczną większość w Parlamencie nie powinny mieć miejsca w Państwie, którego Konstytucja zapewnia decentralizację władzy publicznej. Podstawą demokracji jest rozdział polityki i samorządu. Dlatego protestujemy przeciwko mówieniu o samorządach jako sieci szkodliwych lokalnych układów. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec powtarzanych wciąż tez, że to samorządy gminne zahamowały demokrację i że to one są winne małej frekwencji wyborczej. W 27 letniej historii samorządów gminnych w Polsce nie było dotychczas tak brutalnej kampanii prowadzonej wobec Mieszkańców Sołectw i Miast.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 16 stanowi „Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową” (…) „Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”. Konstytucja zapewnia Mieszkańcom Gmin prawo do decydowania o samorządowych sprawach, prawo wybierania przedstawicieli do samorządowych Organów i prawo ich rozliczania ze sprawowania powierzonego mandatu. Nie wyrażamy zgody aby Politycy pozbawiali Mieszkańców prawa:
• wybierania wójta gminy w wolnych wyborach bezpośrednich
• wybierania radnych rady gminy w systemie podziału gminy na okręgi jednomandatowe
• zakładania Komitetów Wyborczych Wyborców w celu zgłoszenia kandydata na radnego rady gminy

Protestujemy przeciwko zamiarowi pozbawienia praw publicznych (biernego prawa wyborczego) wójtów gmin wybranych przez Mieszkańców w wolnych wyborach.

Od Parlamentarzystów – Mieszkańców Gminy Zamość, oczekujemy udzielenia odpowiedzi na przekazane w pierwszym tygodniu lutego 2017 r. stanowiska: Radnych Rady Gminy, Sołtysów, Przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich, Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Oczekujemy Waszego udziału w publicznej debacie z Mieszkańcami Gminy Zamość teraźniejszości i przyszłości samorządów gminnych w Polsce.

Stanowisko 92 uczestników konferencji prasowej.

Mokre, dnia 29 marca 2017 roku.