Starosta i Zarząd Powiatu nie chcą rozmawiać o wnioskach Mieszkańców Gminy Zamość

Zakończyła się kolejna tura zebrań wiejskich w 35 Sołectwach Gminy Zamość. Uczestniczący w nich Mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego 2020 roku. Wskazali także najważniejsze Ich zdaniem dla Sołectwa zadania inwestycyjne lat 2020-2023.

Informacje o frekwencji oraz podjętych uchwałach prezentuję w zestawieniach na kolejnych stronach Biuletynu. Zachęcam do własnych analiz i wniosków, oraz podzielenia się z nimi poprzez www.gminazamosc.pl zakładka PRZYDATNE/„Zadaj pytanie Wójtowi”. Przeprowadzając je warto sięgnąć do materiałów zamieszczonych w numerach 5 i 6 (czerwiec – sierpień 2019) BIULETYNU SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ – elektroniczne wydania dostępne są na wspomnianej stronie internetowej Gminy Zamość. Swoje oceny i analizy zamieszczę w kolejnych wydaniach BIULETYNU, już po przedłożeniu projektu budżetu na 2020 rok.

Teraz chciałbym powrócić do jednego z wyzwań samorządowej kadencji lat 2019-2023 – realizacji wniosków Mieszkańców o budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy. Były one przedmiotem dyskusji w trakcie zebrań wiejskich 2019 roku w 12 Sołectwach. W 5 przypadkach Mieszkańcy poprzez głosowanie uznali budowę chodników jako najważniejsze zadanie lat 2020-2023 (Wierzchowiny, Skaraszów, Chyża, Wysokie, Zwódne). W trakcie zebrań wiejskich ubiegłego roku taką uchwałę podjęli także Mieszkańcy Zawady. O budowę chodników przy drogach powiatowych wnioskowali również Mieszkańcy Zarzecza, Łapiguza, Borowiny Sitanieckiej, Sitańca Kolonii, Pniówka i Żdanowa. Zagadnienie nie jest nowym i w związku z tym było ono przedmiotem samorządowych uzgodnień Powiatu i Gminy lat 2014-2018 oraz korespondencji i rozmów w 2019 roku. Więcej szczegółów w tym zakresie opublikowano we wspomnianych powyżej wydaniach BIULETYNU. Kolejne fakty w temacie przyniosły miesiące wrzesień i październik.

W trakcie obrad sesji Rady Powiatu w Zamościu, jaka miała miejsce w dniu 25 września, grupa Radnych Rady Gminy Zamość złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu PETYCJĘ w sprawie podjęcia działań i decyzji, których celem będzie wspólne z organami Gminy Zamość opracowanie i przyjęcie PROGARMU BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH W GMINIE ZAMOŚĆ NA LATA 2020-2023. PETYCJĘ podpisało 10 Radnych z okręgów wyborczych 12 wspomnianych powyżej Sołectw, a w trakcie sesji prezentował ją Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz. Pełny tekst PETYCJI publikujemy na kolejnej stronie po niniejszym tekście. Skutkiem jej złożenia było zaproszenie Wójta Gminy Zamość na obrady Zarządu Powiatu. Spotkanie to miało miejsce 10 października. Uczestniczyli w nim wszyscy Członkowie Zarządu Powiatu (pięć osób), w tym Starosta Zamojski. Gminę Zamość oprócz Wójta reprezentował Konrad Dziuba – z-ca Dyrektora Wydziału w Urzędzie Gminy Zamość i Radny Rady Powiatu. W trakcie spotkania przedłożyłem każdemu Członkowi Zarządu zamieszczony poniżej wykaz zgłoszonych wniosków Mieszkańców z kalkulacją kosztów ich realizacji. Ponowiłem także ofertę Gminy Zamość – udzielenia Powiatowi każdego roku dotacji finansowej w kwocie 50% kosztów realizacji wybranych zadań. Jako punkt wyjściowy do dalszych rozmów przedstawiłem propozycję przeznaczania na budowę chodników po 300 000 zł rocznie z budżetu Powiatu i Gminy. Spotkanie trwało około godziny. Na jego zakończenie Zarząd Powiatu podjął decyzję, że nie będzie żadnych dalszych wspólnych prac, których celem byłoby opracowanie i przyjęcie programu, o którym mowa w PETYCJI Radnych i piśmie Wójta Gminy Zamość z dnia 10 grudnia 2018 roku. W sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zamość Zarząd podtrzymuje swoje dotychczasowe decyzje. Gmina Zamość będzie więc traktowana tak samo jak pozostałe 14 Gmin Powiatu. Oferta Powiatu w tym zakresie jest wciąż taka sama: budowę chodników ma realizować Gmina z własnych środków finansowych. Powiat Zamojski może przekazać Gminie tylko materiały w postaci kostki i obrzeży, w sytuacji, gdy Gminy złoży o to wniosek, i jeżeli Powiat będzie miał możliwości finansowe jego realizacji. Powyższa oferta Powiatu oznacza następujące kolejne etapy ewentualnej realizacji zadania inwestycyjnego, związanego z budową chodników przy drogach powiatowych, a więc zadania własnego Powiatu:

  • Wójt i Rada Gminy Zamość podejmują decyzje o rozpoczęciu realizacji zadania inwestycyjnego umieszczając odpowiednie zapisy w budżecie Gminy.
  • Efektem takiej decyzji jest opracowanie w ramach środków budżetu Gminy dokumentacji budowlanej i pozyskanie właściwych pozwoleń prawnych. Na tym etapie realizacji zadania następuje też ewentualne nabycie terenów pod budowę chodnika, jeśli nie ma możliwości umieszczenia go w pasie drogi powiatowej. W trakcie prac projektowych trzeba rozwiązać problem odprowadzenia wód opadowych z drogi i chodnika oraz pozyskać na to pozwolenie wodno-prawne.
  • Kolejnym krokiem realizacji zadania po zakończeniu etapu opisanego w pkt. 2) jest podjęcie decyzji o środkach finansowych budżetu Gminy danego roku przeznaczonych na budowę chodnika.
  • Po zrealizowaniu punktów 1-3 można dopiero złożyć wniosek do Zarządu Powiatu o przekazanie Gminie materiałów (kostki i obrzeży) w ilości wynikającej z zaplanowanego w budżecie Gminy zakresu zadania.
  • Dopiero wówczas Zarząd Powiatu może zrealizować swoją ofertę wobec Gminy – podjąć decyzję o przekazaniu zakupionych materiałów w ilości zależnej od aktualnych możliwości finansowych Powiatu.
  • Gmina Zamość realizuje zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie niezależnie od tego czy i ile Powiat przekaże Gminie materiałów.

Z powyższego wynika jednoznacznie, że całą odpowiedzialność za podjęcie decyzji i ciężar realizacji zadania Powiat ulokował po stronie Gminy. Co to oznacza dla gminnych decyzji opisałem szeroko w BIULETYNACH nr 5 i 6 (dostępne na www.gminazamosc.pl). Decyzją Zarządu Powiatu nie jestem zaskoczony. Nie ukrywam jednak zdziwienia atmosferą rozmów w trakcie obrad Zarządu. Jego Członkowie w swoich wypowiedziach podkreślali tylko fakt, że chcą budować drogi powiatowe. W żaden sposób nie chcieli zauważyć i uszanować faktu, że Gmina też chce realizować zadania, za które jest odpowiedzialna – drogi gminne, wodociągi, oświetlenie uliczne, chodniki przy drogach gminnych, salę sportową w Kalinowicach, itd. To Ich nie obchodzi, podobnie jak wyjątkowość Gminy Zamość w Powiecie. Nie było możliwości porozmawiania o wspólnym problemie w sposób merytoryczny. Ze zdziwieniem słuchałem wypowiedzi o tym, że powinienem wstydzić się przed innymi Wójtami za to, że w Gminie Zamość drogi powiatowe mają dobre nawierzchnie. Nawet padło stwierdzenie, że to skutek decyzji politycznych. Zupełnie się z tym nie zgadzam i nie wstydzę się. Dzisiejszy obraz dróg powiatowych w Gminie Zamość to skutek zainwestowania w nie ponad 8 000 000 zł gminnych pieniędzy i jednoczesnej rezygnacji z budowy ok. 15 km nawierzchni dróg gminnych. Takie decyzje mogły podjąć także inne Gminy. Moje ogólne wrażenie po spotkaniu jest niezbyt budujące – największa Gmina Powiatu i Wójt tej Gminy nie są partnerami do rozmów z Zarządem Powiatu. Tworzymy tylko problemy i wciąż czegoś chcemy, a przecież i tak, jak wjeżdża się do Gminy Zamość, to ma się wrażenie że jest się w innym świecie. Ostatnia część zdania to są słowa jednego z Członków Zarządu i taka była atmosfera rozmów. Zaskoczeniem dla mnie było to, że Starosta Zamojski (Mieszkaniec Gminy) nie podjął żadnej próby jej zmiany, skierowania rozmów w kierunku merytoryki spraw. Nie zostawił żadnej otwartej furtki do dalszych rozmów o programie budowy chodników. A jest przecież także wybranym przez Mieszkańców Radnym Rady Powiatu. Smutne to, ale prawdziwe.

Co więc dalej w sprawie wniosków Mieszkańców 12 Sołectw Gminy o budowę chodników przy drogach powiatowych? Dzisiejszy obraz sytuacji każe stwierdzić, że w latach 2020-2023 nie będą one realizowane. Nie mam żadnego instrumentu oddziaływania na decyzje Samorządu Powiatu. Uważam, że w obecnych warunkach budżetowych Gmina nie może przyjąć oferty Powiatu. Nie możemy też przejąć publicznej odpowiedzialności za realizację zadań Powiatu. Kostka i obrzeża to około 10% wartości zadania. Przed Samorządem Gminy Zamość w latach 2020-2023 stoją poważne wyzwania, o których mówiłem w trakcie zebrań wiejskich. Szerzej o tym napiszę w następnym BIULETNIE (po 15 listopada). Dzisiaj chciałbym zaprosić każdego Radnego Rady Powiatu do upublicznienia swoich stanowisk w sprawie realizacji wniosków Mieszkańców wskazanych w poniższym wykazie. Do udzielenia indywidualnych odpowiedzi na PETYCJĘ Radnych Rady Gminy Zamość. Ciekawe co do powiedzenia w tym zakresie ma Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu – Mieszkanka Gminy Zamość. Czy Radni Rady Powiatu z naszej Gminy uważają, że nie ma potrzeby budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zamość? Czy Ich zdaniem w samorządowej kadencji lat 2019-2023 Gminie Zamość nic się nie należy z budżetu Powiatu?

Wybory samorządowe miały miejsce jesienią ubiegłego roku. Minął już rok. Mieszkańcy Gminy powierzyli nam swoje mandaty zaufania. Podjęliśmy się realizacji gminnych wyzwań. Wnioski Mieszkańców o budowę chodników przy drogach powiatowych były już upublicznione w trakcie ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Nie słyszałem głosów kandydatów do Rady Powiatu mówiących o tym, że nie będą podejmować działań w zakresie ich realizacji. Wnioski te traktuję także jako wyzwanie dla siebie. Dlatego moje propozycje finansowe wobec Powiatu – pomimo nierozwiązanych licznych gminnych problemów. Jestem gotowy do rozmów, ale po spotkaniu z Zarządem Powiatu inicjatywa należy już do Radnych Rady Powiatu. Mój telefon komórkowy i adres poczty e-mail jest znany. Pięciu Radnych z Gminy Zamość w 23-osobowej Radzie Powiatu to poważna siła głosu. Trzeba tylko chcieć go wykorzystać. Jestem przekonany, że tego oczekują od Was Mieszkańcy Gminy.

/24.10.2019 r., Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość/

Tabele do artykułu